Hällristning L1942:2868 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,8x3,8 m (NNÖ-SSV) med 4 skepp, ca 60 älvkvarnaroch 1 avlång försänkning. Skeppen är 67-205 cm l, djupt ristade.Älvkvarnarna är 3,5-9 cm diam och 0,5 cm dj. I ovansidan och motNV sluttande del av låg granithäll. Åkerholme. 420 m SSÖ om manbyggnaden på Sneby 3:2 och 100 m N om landsväg. 11H3f. Endast en del av hällristningen besiktigad. Odlingssten upplagda runt omkringhällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande berghäll med jordavlagringar. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65738
Longitud: 17.201496
Lämnings-ID: L1942:2868
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 301:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2868