Hällristning L1942:1794 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12,6x5,5 m (ÖNÖ-VSV) med ca 8 skepp, 2 fotsulor, 1ringkors, ca 200 älvkvarnar och ca 5 avlånga fördjupningar. Skeppen är 30-93 cm l. Ett ormerat med korsande spantstreck. 2 fragmentariska. Fotsulorna är 23-25 cm l. Ringkorset är 12 cm diam. Från detsamma utgår några obestämbara linjer. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. Några är ovala. 2 par är förenade med ränna. De avlånga fördjupningarna är 13x5-31x5 cm och 1,5-2 cm dj.Den största är ormlik. I svagt välvd översida av mot N sluttandehäll. Östra delen av hällen är till största delen täckt av odlingssten. Betesmark. 170 m V om manbyggnaden på Ullstämma 1:3, 17 mS om åker och 10 m S om sämre brukningsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön samt V- och ÖSÖ-sluttande berg i dagen, moränbacke. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 17 m S om åkerkant, 19 m Ö om åkerkant, 10 m S om sämre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.643511
Longitud: 17.258999
Lämnings-ID: L1942:1794
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 194:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1794