Hällristning L1942:1520 i Litslena 🇬🇧
Foto av Hällristning L1942:1520 i Litslena
Foto av Hällristning L1942:1520 i Litslena
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i V-sluttning av isrepad, fast häll. Ytan är ca 15x70 m (N-S). Ristningen består av ca 11 skepp, ca 5 oregelbundnafigurer och ca 7 älvkvarnar. Skeppen är 0,67-3,08 m l. Grunt till djupt ristade. De oregelbundna figurerna är ca 0,3-0,6 m l. Debestår av parallella, böjda streck samt böjda streck, förbundna med räta streck. Älvkvarnarna är 4-6 cn diam, 0,5-1 cm dj. Över SÖdelen av ristningen är en bod byggd. Hällens SV kant är täckt avhalm. Skeppen var vid besiktning under senhösten 1980 av gårdsägaren imålade med vit färg. Detta bör ses över. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande berghäll i V kanten av moränplatå. Gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SÖ om mindre brukningsväg (65-265cg). Intill och N omNÖ knuten av ladugård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.648813
Longitud: 17.253926
Lämnings-ID: L1942:1520
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 176:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2e8a8889-cc7a-449f-8da2-1720c369f293