Hällristning L1941:7558 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,1x0,26 m (SÖ-NV) med 2 djurfigurer, försänkta, 21 och 27 cm l, varav den ena ofullständig, samt 1 älvkvarn (?), 4,5 cm diam och 1,5 cm dj. Röd färg har i sen tid kluddats påhällen.7-8 m S om nr 1 är: 2) Stensträng?, ca 25 m l (Ö 40cg N-V40cg S), i SV bestående av en flerradig enkelskiktad sträng som imellersta delen övergår i en dubbelradig för att i NÖ avslutas ien enkelradig sträng, av 0,5-0,9 m st block, av vilka en del ärställda. I SV ett flyttblock, 4 m st. Skäres av gränsstaket, vilket också bitvis har låg stenmur i botten. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll mot SV på VNV sidan av bergplatå mellan dalgångar. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"420 m NÖ om manbyggnaden till Gånsta 7:2, 11 m SV om ägogräns och 4,5 m SÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614207
Longitud: 17.126785
Lämnings-ID: L1941:7558
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 240:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7558