Hällristning L1941:7340 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,3x1,4 m (Ö-V) med 2 skepp och ca 30 älvkvarnar. Det ena skeppet är 50 cm l, djupt ristat. Det andra är 15 cml , försänkt. Dessutom finns en fotsuleliknande figur. I mot NVmyc ket svagt sluttande, tämligen plan häll. 3 m N om 1: 2)Älvkvarns förekomst, 2,1x1,85 m (N-S) med ca 20 älvkvarnar och 5avlånga fö rdjupningar. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2cm dj. 6 älvk varnar hänger samman i 3 par. De avlångafördjupningarna är 12x5- 33x20 cm och 1-3,5 cm dj. 3försänkningar, varav 1 något böjd, är förenade. I mot Nsluttande repig och vittrad del av samma häll, delvis under Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-NV-sluttning av låg berghäll intill och SSÖ om odlad sänka.Skogsmark. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 15 m SSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622072
Longitud: 17.138334
Lämnings-ID: L1941:7340
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 205:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7340