Hällristning L1941:7326 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,4x1,2 m (Ö-V) med 1 skepp, 6 fotsulor, 2 ringkors, 1 oval ring (fotsula?), 2 obestämbara figurer och 3 älvkvarnar. Skeppet är 25 cm l. Fotsulorna är 18-25 cm l, försänkta, djupt ristade och välformade. Ringkorsen är 12 cm diam. Den ovala ringen är 26x14 cm. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 1-1,5 cm dj. Imot N svagt sluttande, brandskadad del av bergrygg. Övermossad. 10 m ÖNÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst 0,7x0,4 m (N-S) med 4 älvkvarnar 2 älvkvarnar är ovala, 7x5 och 10x5 cm. I mot NÖ sluttande del av samma bregrygg. Övermossad. 30 m VSV om 1 och 1 m Ö om ägogränsen mot Gånsta 7:2. 3) Älvkvarnsförekomst 1,9x0,3 m (NV-SÖ) med7 älvkvarnar. 2 är förenade. I mot NV sluttande häll. Större moränbunden åkerholme. 180 m SSÖ-S om manbyggnaden på Gånsta 8:1 och7 m S om åker. 11H2e EK 28.5 1926. Se bild i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N och NV kanten av moränhöjd mellan sidodalgångar. Skogsdunge, åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 7 m SSÖ om åker och 15 m SV om dito."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613106
Longitud: 17.129324
Lämnings-ID: L1941:7326
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 193:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7326