Hällristning L1941:7155 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x7 m med 9-10 skepp, 3 människofigurer och ca 175älvkvarnar. Skeppen är 20-40 cm l. Ca 7 är försänkta, ett par ärotydliga. Människofigurerna är 22-25 cm l. 2 människofigurer och3-4 skepp bildar tät figurgrupp. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-4 cm dj. Ca 30 ordnade i rad i spricka. I översida och motN sluttande del av bergrygg. Betesmark. 430 m ÖNÖ om manbyggnadenpå Gånsta 7:2 och 8 m S om åker. 11H2e EK 1926. Se bild i boken.Endast lägeskontroll medhunnet vid rev. inv:n 1980. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I häll sluttande mot NNV på NV kanten av bergplatå med moränavlagringar mellan sidodalgångar. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SSÖ om åkerkant och 6 m SV om gräns."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612883
Longitud: 17.128643
Lämnings-ID: L1941:7155
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 192:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7155