Hällristning L1941:7036 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Område med hällristningar bestående av1) Hällristning, 2,3x2 m (N-S) med ca 12 skepp, 1 människofigur,1 djurfigur, 2 ovala ringar, ca 10 älvkvarnar och ett par linjer, sannolikt fragment av större människofigur. Skeppen är 33-105c m l, försänkta. Det största skeppet synes i aktern ha enmännisko figur med styråra samt har 4 bågformiga förlängningar(sk lurblås are) av bemanningsstreck. Människofiguren är 30 cm loch synes fö rsedd med båge. Djurfiguren är 30 cm l och medmänniskofigurer ar rangerad till jaktscen. De ovala ringarna är11x8 och 13x10 cm. L injerna, som torde vara benen av störremänniskofigur, är ca 60 c m l. I vittrad, mot V sluttande del avvälvd häll. 3,3 m SÖ om 1: 2) Hällristning, 1,9x1,5 m (NV-SÖ)med 6 skepp och ca 5 älvkvarn ar. Skeppen är 20-55 cm l. 5 ärlådformiga, 1 är enkel med 1 skro vlinje. I vittrad del av sammahäll. 2,8 m NNÖ om 1: 3) Älvkvarns förekomst 3x1,3 m (N-S) med25 älvkvarnar, 4-9 cm diam och 0,5-3 m dj. I mot Ö sluttande delav samma häll. Intill och N om N gave ln på numera rivnamanbyggnaden på Gånsta 2:1, 11H2e Ek 1922. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällrygg i VNV kanten av moränplatå Ö om vid dalgång. Avlångt impediment."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61297
Longitud: 17.121076
Lämnings-ID: L1941:7036
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 176:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7036