Hällristning L1941:7024 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 10x2-5 m (N-S), bestående av 1 skepp?, 1 djurliknande figur?, 1 fotsuleliknande fördjupning, ca 25 älvkvarnar och ett antal avlånga och oregelbundna fördjupningar, de flesta troligen naturliga. Skeppet och den djurliknande figuren kunde ej återfinnas vid inv. tillfället. Den fotsuleliknande fördjupningenär belägen i S. Den är 30x7-14 cm (Ö-V) och intill 7 cm dj. Älvkvarnarna är 5-14 cm diam och 0,5-4 cm dj. De flesta är vittrade, några kantiga i formen. Intill och SÖ om nr 1 är 2) Stensättning,rund, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,0,2-0,6 m st. I Ö kanten ett par 0,8-1 m st block. I mitten grop, 2 m diam och 0,2 m dj. Snår av smårönnar samt ett par löv- ochenbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten kal bergsklack, beväxt med blandskogsdunge, i svagt NV-sluttande åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"200 m NNV om manbyggnaden Bromsbo vid V kanten av "stensättning". 2) 8 m V och N om åker."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.679493
Longitud: 17.09132
Lämnings-ID: L1941:7024
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 285:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7024