Hällristning L1941:6998 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,25x3,4 m (NV-SÖ) med ca 6 skepp, 32-63 cm l.Dessutom finns några obestämbara linjer och 1 osäker älvkvarn. Iöversidan och mot SÖ sluttande del a låg häll. 13 m VSV om 1: 2)Hällristning, 1,2x0,2 m (Ö-V) med 2 skepp, 32 och 40 cm l, mycketgrunt ristade. I låg häll. Endast lägeskoll medhunnen. Nr 2 täcks av mossa och lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låga hällar i moränmark SSÖ om sidodalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"360 m SSÖ om manbyggnaden till Gånsta 10:1, 20 m NV om väg 11 mVNV om transformator."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615053
Longitud: 17.127803
Lämnings-ID: L1941:6998
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 241:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6998