Hällristning L1941:6862 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.9x1,5 m (Ö-V) med 1 ring och ca 12 älvkvarnar. Ringen är 11 cm diam och försedd med "ben". Grunt ristad. I mitSV sluttande del av flack bergrygg. 2 m Ö-ÖNÖ om 1: 2)Älvkvarnsför ekomst 2.4x1.2 m (Ö-V) med 5 älvkvarnar. På hällenär dessutom några linjer, varav 2 sannolikt utgör skepp. I motSV sluttande del av samma bergrygg. 10.5 m ÖNÖ om 2: 3)Hällristning, 0.50x0.50 m med 2 skipp och 1 älvkvarn. Skeppen är32-33 cm l, försänkta. Äl vkvarnen är 5 cm diam och 0,5 cm dj. Ihäll. 6 m NÖ om 3: 4) Häll ristning? med 1 fotsula, osäker, 21cm l. I häll. Betesmark. 360 m NÖ om manbyggnaden på Gånsta7:2.40 m SÖ om väg och 5 m ÖNÖ om landsväg. 11H2e EK 3.9 1925,14.10 1928. Älvkvarnarna finns 5 m Ö NÖ landsväg i slätSV-sluttande häll. Obs! se beskr. i inv. bok f rån 1969 av Å.framkom vid utredning och schaktövervakning 1988. (A1 och A2 irapporten). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV delen av bergplatå med moränavlagringar på NÖ sidan av vid dalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 5 m NÖ om landsväg, S-kanten av berghäll."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613539
Longitud: 17.126162
Lämnings-ID: L1941:6862
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 184:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6862