Hällristning L1941:6849 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5,5x5,3 m (N-S) med 5 skepp, 2 fotsulor, 1 yxfigur, 1 ringkors, ca 30 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 45-65 cm l, 1 är försänkt. Fotsulorna är 23-25 cm l, parställda. Yxfiguren är 33 cm l. Ringkorset är 16 cm diam. Fördjupningen är 25 cm l. I översida av tämligen hög, ryggad och repad häll.5,5 m SÖ om 1: 2) Älvkarnsförekomst, 2,25x0,65 m (Ö-V) med 12 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I plan översida av låg, repig häll. Betesmark. 560 m NNV-N om manbyggnaden på Gånsta 2:1 och 13 m SÖ om åker. Ek 26.7 1927. Hällytorna identifierade men endast ett par älvkvarnar kunde nu konstateras i den av delvis kraftig mossa och lavar täckta hällarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällar på N delen av liten berghöjd med moränavlagringar på NÖ sidan av vid dalgång. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 13 m SÖ om resp 15 m VSV om åkerkanter."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617878
Longitud: 17.118922
Lämnings-ID: L1941:6849
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6849