Hällristning L1941:6580 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning sentida 0,8x0,55 m (Ö-V) bestående av 1 skepp och en osäker älvkvarn. Skeppet är 0,8 m l. Älvkvarnen är 6 cm diamoch 2 cm dj. 2,5 m NV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst sentida0,7x0,3 m (Ö-V) bestående av 5 älvkvarnar 5-6 cm diam och 1-2 cmdj. 57 m SV om nr 1 är: 3) Stensättningsliknande lämning 7 m diamoch 0,4 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med stenar 0,2-0,5 mst. I mitten en flack grop 1,5 m diam och 0,1 m dj. I S-V-N kanten är flera gropar 2-4 m diam och 0,2-0,4 m dj. Beväxt med någrabjörkar samt en del busk vegetation. 3 m SV om nr 1 är: 4) Hällristning, sentida, bestående av en rund ring 25 cm diam. Ristningenär markerad med en punkt på fotobilden, då de är belägna på samma häll. Ristningarna sentida enl 1951-års rev inv. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av berghöjd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m 170cg om SV-hörnet till uthus."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613788
Longitud: 17.27316
Lämnings-ID: L1941:6580
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6580