Hällristning L1941:6552 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,25x0,55 m (ÖSÖ-VNV) med 1-2 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 18 och 36 cm l, grunt ristade. Älvkvarnsen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I SÖ delen en sprucken och ojämn häll. 4 mVSV om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 3,6x0,3 m (N-S) med 2 älvkvarnaroch 2 avlånga fördjupningar. De avlånga fördjupningarna är 7x4 och 19x6 cm och 1-1,5 cm dj. I låg häll. Hällbunden skogsmark. 780m V om manbyggnaden på Grillby 2:7, 140 m Ö om boningshuset på Grillby 2:6 och 20 m NNV om fastighetsgräns. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg häll i svagt S-sluttande moränbunden mark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m 370cg om gärdesgård (70-270cg)."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625291
Longitud: 17.233441
Lämnings-ID: L1941:6552
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6552