Hällristning L1941:6299 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 7x1,5 m med 1 skepp 1 ringkors med ben, 1 grupp av 3 koncentriska cirklar och 1 älvkvarn. Skeppet är 55 cm l. Ringkorset är 30 cm diam. Den yttre av de koncentriska cirklarna är 50 cm diam. Älvkvarnarna är 7,5 cm diam och 1,5 cm dj. I häll.Gårdsplan. 25 m SV om manbyggnaden på Jung 8:2. EK 9.11 1938. Endast hällen identifierad. Delvis övermossad. 2) Älvkvarnsförekomst. En älvkvarn, 7,5 cm diam, 1,3 cm dj. Fornlämningarna finns inom 7x1,5 m (NV-SÖ). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Inom gårdsplan. Låg häll på krön av moränplatå, i N kanten av odlad dal. Tomtmark med lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NÖ m stenmur, 6 m NÖ om mindre väg (NV-SÖ) och 25 m SV om bostadshus, samt 10 m N om hörnet av bod."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.692659
Longitud: 17.047349
Lämnings-ID: L1941:6299
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6299