Hällristning L1941:6160 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0.4 x 0.2 m (N-S) bestående av 1 skepp, 33 cm l,av dubbel linjetyp med bemanningsstreck, 1 fragment, 35 cm l (en böjd linje), 1 älvkvarn, 2 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen påNÖ - sluttande häll 0.3 m N om sprängkant mot järnväg. 11 m ÖSÖav 4 älvkvarnar, 4 - 5 cm diam och 0.5 - 1 cm dj. Belägen påplan hällyta och intill sprängkant mo S 1 m V om nr 2 är:3)Älvkvarn, 4 cm diam och 1 cm dj. Belägen på liten plan hällyta0.3 m N om sprängkant. 4 m NNV om nr 1 är: 4) Älvkvarn, 5 cmdiam och 1 cm dj. Belägen på NÖ - sluttnade hällyta. 2 m NV omnr 4 är: 5) Älvkvarnsförekomst, 1.7 x 0.5 m (N-S), bestående 7älvkvarnar, 4 - 5 cm diam och 0.5 - 1 cm dj. Belägen på krön avNÖ - slutande häll. Älvkvarnarna är kraftigt vittrade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg flack stenhäll. Banvall."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NNÖ och intill järnväg (VNV-ÖSÖ)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1941:6160 i Villberga:
"Ytterligare ristningar bortsprängda vid järnvägsarbete."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.628144
Longitud: 17.242896
Lämnings-ID: L1941:6160
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6160