Hällristning L1941:5958 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 11,2x2,15 m (NNV-SSÖ) med 10 skepp, 1 oval ring, 1djurfigur, ca 20 avlånga fördjupningar och ca 30 älvkvarnar. Skeppen är 18-32 cm l. Två är försänkta, övriga grunt konturristade.Den ovala ringen är 23x17 cm, djupt ristad. I ringen är 2-3 älvkvarnar. Djurfiguren är 30 cm l. Konturristad. De avlånga fördjupningarna är 8x4-16x12 cm och 1-3 cm dj. En älvkvarn är 16 cm diamoch 4 cm dj. I tämligen ojämn toppyta av häll. Betesmark. 175 m Ö-ÖNÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1 (Grillby gård), 55 m VNV om åkerhörn och 25 m S om stig. Runt omkring hällen är odlingssten uppförd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränrygg (NNV-SSÖ). Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620312
Longitud: 17.228347
Lämnings-ID: L1941:5958
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5958