Hällristning L1941:5895 i Villberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,75x0,75 m (NV-SÖ) med 2-3 skepp, 2-3 fotsuloroch 2 älvkvarnar 5 cm diam och 1 cm dj. Skeppen är 30-75 cm l, grunt ristade. Fotsulorna är 22 cm l. I tämligen ojämn häll. numera övertäckt. 4-5 m N om 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst 0,4x0,2 m 5 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. På ojämn häll. 3 m Ö om 2är: 3) Älvkvarnsförekomst, 0,05x0,28 m 2 älvkvarnar 4-5 cm diam oh 0,5-1 cm dj. På en lågt liggande del av obetydlig häll. Tomt. 550 m ÖNÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1. 65 m VSV-V om Ö boningshuset på Grillby 9:1, 14 m VSV om uthus och 1-2 m S om gångstig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och S om väg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622075
Longitud: 17.234014
Lämnings-ID: L1941:5895
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 67:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5895