Hällristning L1941:5810 i Vårfrukyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 11x4 m (NV-SÖ) med 6 skepp, 2 djurfigurer, 1 ringfigur samt ca 115 älvkvarnar. Skeppen är 46-75 cm l, 2 skepp djuptristade. Djurfigurerna är 36 cm l, förenade med tömlinje. Ringfiguren är 13-14 cm diam med diagonallinje (?). Sv älvkvarnarna ärflertalet belägna på hällens toppyta. 5 är ovala, 3x7-6x12 cm. Imot NNÖ brant lutande häll. Moränholme i åker. 730 m ÖNÖ-NÖ om Öbostadshuset på Ål 1:2, 35 m NNV om sockengräns, 11 m SV om åkeroch 8 m NV om stensättning.Äöndring Dnr 3588/72"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och kant av liten bergrygg sluttande mot NNÖ på SV sidan avvid dalgång. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m SSV om åker och 15 m S om elledning."
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706308
Longitud: 17.10693
Lämnings-ID: L1941:5810
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 275:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5810