Runsten Sm142, L1973:6632 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn gerði kuml eptir Fastmund(?)/Vestmund(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m hög, 0,98 m bred (S-N) vid basen och intill 0,5 m tjock. Runhöjd 8 - 13 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Grovkornig sten med plan framsida och vinkelformad baksida. Omgiven av järnstaket på fyra stenstolpar i hörnen. Skyltad med RAÄ:s Us-skylt. Enligt Smålands runinskrifter finns ett S:t Georgskors inhugget mitt på den runristade ytan och inskriften lyder:"Sven gjorde vården efter ...-mund, sin fader." Lagad, rengjord och uppmålad 1964. Uppmålad 1982. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö kanten av låg moränplatå. Skogsmark (gles ung blandskog/hagmark)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VSV om vägböj (NNV-SSÖ) och 7 m Ö om kraftledning (N-S) samt8 m NÖ om möte mellan kraftledningar."
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.528665
Longitud: 15.089629
Lämnings-ID: L1973:6632
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter: Sm142, (Smålands runinskrifter))
Plats: Värneslätt
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejsig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6632