Runsten Sm141, L1973:6463 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti ... bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,75 m hög, 0,6 m bred (N-S) och 0,25 m tjock. Runhöjd 8 - 12 cm. Ristningen vetter mot V. Vid restaurerinsgrävning före år 1940 pågräffades i hålet rikligt med kol. Runstenen var tidigare omgärdad med järnstaket. Enligt Smålands runinskrifter står stenen numer, efter att ha varit på villovägar, på sin gamla plats i ett gravfält. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...reste ... broder." Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg moränrygg (NV-SÖ) med berg i dagen. Hagmark, i NV kanten tallskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om åkerkant (N- S) och 10 m SSÖ om väg (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.559131
Longitud: 15.099873
Lämnings-ID: L1973:6463
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 15:3
Sveriges runinskrifter: Sm141, (Smålands runinskrifter))
Plats: Medalby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:6463