Runsten L2016:5783 i Lovö 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5783 i Lovö
Foto av Runsten L2016:5783 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgísl ok Signjótr þeir reistu stein at Víg, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,75 m h 1,06 m br och 0,2 m tj. Inristningen mot S.Runhöjden ca 8 cm. Övre delen avslagen menlagad. Runstenen harvarit inmurad i södra grundmuren på Lovö kyrka. På 1800-taletbröts stenen ur, på Karl XV:s order och flyttades tillDrottningholmsparken. Stenen återfördes till kyrkan år 1952.Text:TORGILS OCH SIGNJUT DE RESTE STENEN EFTER VIG, SINFADER.Stenen är ristad ca 1041 av Ernfast. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om kyrkans S långsida (mellan fornl. 40 och 41). Se skiss nr41"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321222
Longitud: 17.839997
Lämnings-ID: L2016:5783
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 73:1
Sveriges runinskrifter: U47 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering: På Lovö kyrkogård (ATA 5732/52).
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ärnfast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a1aff73b-b65f-4af0-a83b-6b8fe0b208ec