Runsten L2016:8760 i Skå 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:8760 i Skå
Foto av Runsten L2016:8760 i Skå
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Saxi lét stein hôggva ok brú gera eptir ..., móður sína. Sveinn hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (runristning i troligen jordfast block) ca 1,5x1,3 m st(Ö-V) och ca 1,3 m h. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot V.Blocket är bevuxet med lav och ristningen syns otydligt. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg, flack, blockrik, moränbunden bergshöjd med berg i dagen.Åkerholme. Igenväxande hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12 m Ö 30cg N om avrundat åkerhörn (tidigare har åkern sträcktsig längre in, runstenen står 8 m NÖ om åkerns tidigare innerstaspets)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.326706
Longitud: 17.737269
Lämnings-ID: L2016:8760
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 16:1
Sveriges runinskrifter: U45 (Upplands runinskrifter)
Plats: Törnby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare: Sven 4 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2ac7d04e-48b0-4630-887e-247581f4f679