Runsten L2016:8702 i Skå 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:8702 i Skå
Foto av Runsten L2016:8702 i Skå
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn ... ... ... ... Gunnelfr(?) létu at Ásulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, plats för, nu flyttad, se Raä nr 125. De fyra lösa delarna, se beskrivning nedan, är ej tillfinnandes på stenens nya plats, förhoppningsvis är de antikvariskt tillvaratagna. Ny beskrivning i samband med arkeologisk utredning år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-4699-2016) Äldre beskrivning: Runsten, ljus granit, 0,85 m h, 0,85 m br (Ö-V) och 0,25 m tj. Inskriften på den mot N vända sidan. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen är mycket otydlig och bevuxen med lav. Runstenen hittades kring sekelskiftet i marken och restes på samma plats. Överdelen var då avslagen. Delar av denna, inalles 4 bitar, har senare återfunnits vid olika tillfällen. Dessa ligger bakom runstenen, som står lutad mot en klumpsten. V om runsten står en syrenbuske som nästan helt täcker den."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande moränmark. Tomt"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NÖ om N gaveln av garage."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.317812
Longitud: 17.745739
Lämnings-ID: L2016:8702
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Eneby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Troligen samma som gjort U 52.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/29a30c1f-453f-434d-89d6-4abe29289fa2