Runsten L2016:569 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:569 i Hilleshög
Foto av Runsten L2016:569 i Hilleshög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinulfr lét reisa stein þenna eptir Sigfast, fôður sinn, ok Holmgerðr at bónda sinn. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,55 m hög, 1,55 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen vetter mot S 20cg V. Stenen lutar mot N. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stenulv lät resa denna sten efter Sigfast, sin fader, och Holmgärd efter sin make. Gud hjälpe hans själ." Skyltad. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lågrygg i lermark. Igenväxande hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m V 40cg N om åkerkant (NNÖ-SSÖ)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.386919
Longitud: 17.685019
Lämnings-ID: L2016:569
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 24:1
Sveriges runinskrifter: U30 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kvarsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/95673c72-65b5-4a4a-8157-3a4d99a64604