Runsten L2017:1363 i Adelsö 🇬🇧
Även känd som Hovgårdsstenen eller Håkansstenen
Foto av Runsten L2017:1363 i Adelsö
Foto av Runsten L2017:1363 i Adelsö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ráð þú rúnar. Rétt lét rista Tólir bryti í róði konungi. Tólir ok Gylla létu rista ..., þau hjón eptir sik(?) merki ... Hákon bað rista. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i jordfast stenblock. Stenblocket, som är av grå finkorning granit, är ca 2,75x1,4 m st (NNV-SSÖ) och ca 1,4 m h. Runristningen är beläget på blockets S del, på vilken blocket uppvisar en slät yta. Runristningen är grund och otydlig. Runhöjden är 7-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla läto rista (dessa runor), båda makarna efter sig till en minnesvård... Håkon bjöd rista." Konserverad 1935. Uppmålad 1967. Skyltad 1976. Uppmålad 1979. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Adelsö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Buskbevuxet markparti mellan två åkrar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m V och 5-6 m S om åkerkant. Den ca 17 m breda renen mellan två åkrar gör en svag utbuktning i åkern Ö om densamma."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.360139
Longitud: 17.534003
Lämnings-ID: L2017:1363
Riksantikvarieämbetets ID: Adelsö 46:1
Sveriges runinskrifter: U11 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hovgården
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Grå granit
Runristare: Olev (A); Torgöt Fotsarve (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Hovgårdsstenen eller Håkansstenen
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Adelsö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c4e94891-ed64-403d-873a-2f0c0dafeece