Runsten L2016:36 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:36 i Hilleshög
Foto av Runsten L2016:36 i Hilleshög
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m hög, 0,95 m bred vid basen (NNÖ-SSV), och 0,4-0,5 m tjock. Runhöjd ca 9 cm. Ristningen vetter mot V. Inskriften imålad med röd färg. Stenen hittades i en iskällare (vid X på fotokartan) på 1930-talet varpå den sedan flyttades till den plats den nu är rest. Sagesman Rolf Axell f. 1936, Östergården, Väntholmen. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stenfast lät ... stenen efter Björn, sin broder ... efter Björn och Arnfast(?)" Stenen har ristning både på framsidan och på den vänstra smalsidan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark (gammal ladugårdsbacke)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m SSÖ om SÖ hörnet av bostadshus och 20 m Ö 30cg N om Ö hörnetav uthus"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.410001
Longitud: 17.709775
Lämnings-ID: L2016:36
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9f7ce208-6724-4ec4-82fb-ecea7173bd9b