Runsten L2013:3140 i Ekerö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment av runsten, omnämnt i beskrivningen för Ekerö 192:1. Enligt uppgift i Fornvännen 1959:258 gäller det tre fragment som "lågo 8 m N om prästgårdens N gavel. På den plats där fragmenten funnos har Torslanda gamla gård legat; det förefaller troligt, att runstensbitama ha varit inlagda i grunden. De tre delarna, som visade sig ha fullständig passning, ihopsattes. De förvaras i prästgården. Grå, finkornig granit. Ristningsytans mått 50 X 25 cm; stenens tjocklek är 29 cm. Av inskriften återstå sju runor; av dessa äro endast två oskadade: . . . ('denna sten') . . . . Det nyfunna fragmentet utgör ett stycke av en okänd runsten från 1000-talet"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.272661
Longitud: 17.749586
Lämnings-ID: L2013:3140
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 205
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3140