Runristning L2016:819 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runristning L2016:819 i Hilleshög
Foto av Runristning L2016:819 i Hilleshög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, 0,30x0,28 m. Runhöjd 5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"smn s""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ligger löst på golvet i vapenhuset, NV hörnet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390801
Longitud: 17.702362
Lämnings-ID: L2016:819
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:7
Sveriges runinskrifter: U28 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3e5cb411-59ad-401c-9bfa-2b5e6c532539