Hällristning U52, L2016:5487 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áfríðr lét at Svarthôfða ok at Ígulfast, sonu sína, ok at Ásgaut. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 200x120 m. (NV-SÖ) bestående av 50 fornlämningar vilkautgöras av 15 högar 38 runda stensättningar 1 rekt stensättning 1trekantig stensättning (osäker) samt 1 runristning i häll.Högarna är 4-16 m (vanligen 6-13 m) diam och 0,4-2 m h (vanligen0,5-1,2 m). Ett par är skadade av väg. En hög har mittgrop 1x1 m0,8 m dj. En hög har en 1,5 m st sten i mitten. De störstahögarna (10-16 m diam) är belägna i gravfältets SV del (vanligenV om brukningsvägen som delar gravfältet). En rund stensättningär 8 m diam 1,0 m hög. Övertorvad. Stenar synliga i ytan. Imitten grop 4x2 m 0,4 m dj. Övriga runda stensättningarna är 4-6m diam 0,3-0,6 m h. Ett fåtal i gravfältets NV del är dock intill0,1 m h. Fyllningen i allmänhet övertorvad, med i ytan synligastenar. Några har kantkedja delvis synlig. Den rektangulärastensättningen är 4x3 m 0,4 m h. Övertorvad, kantkedja delvissynlig. Den trekantiga stensättningen har 5 m sida och är 0,2 mh, övertorvad. Den är belägen i gravfältets NV d Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och S,V-sluttningar av moränbunden bergshöjd.Skogsmark/hagmark (ekblandskog)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och Ö om åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.30587
Longitud: 17.863814
Lämnings-ID: L2016:5487
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 53:2
Sveriges runinskrifter: U52, (Upplands runinskrifter)
Plats: Edeby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Troligen samma som gjort U 40.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5487