Runsten L2017:4703 i Grödinge 🇬🇧
Även känd som Nolingestenen
Foto av Runsten L2017:4703 i Grödinge
Foto av Runsten L2017:4703 i Grödinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn lét reisa stein eptir ... ... dauðr austr í Grikkjum. Bjôrn hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 290x30-65 m (Ö-V) bestående av ca 73 fornlämningar.Dessa utgöres av 23 högar, 46 runda stensättningar, 1 treudd, 1terrassering, 1 runsten och 2 resta stenar. Högarna är 6-16 mdiam och 0,4-2 m h. 6 högar är 10-16 m diam och 1-2 m h. De tvåstörsta är avplanade, den mindre har mittgrop och är kadad i Soch N. 5 högar är 6 m diam och 0,4-0,6 m h. Två har en mittsten0,2 m st. De runda stensättningarna är 4-10 m diam och 0,1-0,3 mh. Av dessa är 2 högliknande. En är 10 m diam och 0,3 m h. Fyraär 8 m diam och 0,2-0,3 m h. Femton är 4 m diam och 0,1-0,2 m h.Samtliga är övertorvade med i tre fall enstaka stenar i ytan.Treudden 5 m sida (90, 180? 330cg) och 0,2 m h. Övertorvad.Uddstenar 2 st 0,3 m st. Terrasseringen 12x1-3 m (ÖNÖ-VSV) ochintill 1 m h. I S delvis utrasas stenskoning av 0,5-1,5 m ststenar och block. Runsten av rödgrå granit, 1,3 m h av 0,55 m br(Ö-V) samt 0,12 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningsytan vetter mot S.Ristningen är mycket vittrad. "Björn lät resa stenen efter...(Han dog) ös Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sluttande moränmark mellan bergrygg och vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och N om gammal landsväg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.154179
Longitud: 17.833695
Lämnings-ID: L2017:4703
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 237:4
Sveriges runinskrifter: SöFv1954;20
Plats: Nolinge
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Björn 3 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Nolingestenen
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2ab14aeb-8ef9-4597-b19a-435e655d676a