Hällristning L2017:3383 i Botkyrka
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7x3,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 18 skepp, 3 djurfigurer, 2 människofigurer, 2 fotsulor, 1 slipad yta (kana), 9 fragment, 5 rännor och 210 skålgropar. Skeppen är 28-104 m l, 15 av dubbellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck och 2 med spantstreck; 3 är av enkellinjetyp. Djurfigurerna är 37-48 cm l, 2 helt uthuggna och fyrbenta, 1 djur är konturhugget och fyrbent. Människofigurerna är 39-48 cm l, 1 är helt uthuggen och står i ett skepp, 1 är av strecktyp och är "båtlyftare". Fotsulorna är 14-20 cm l och 5-10 cm br, alla är konturhuggna, varav 2 parställda; 1 har sandalband. Den slipade ytan, kanan, är 4,9x0,6 m st och gåt över ristningens centrala del. Fragmenten är 7-20 cm l. Rännorna är 1-17 cm l och sammanbinder skålgropar parvis. Av skålgroparna är 208 runda, 3-7 cm diam och 0,5-2 cm dj; 2 skålgropar är avlånga, 11-12 cm l, 4-5 cm br och 1 cm dj. Ny beskrivning vid arkeologisk specialinventering utförd av Botark år 2017. (Raä dnr: 3.4.2-3504-2017) Äldre beskrivning: Hällristning, 4,5x3,4 m (SSÖ-VSV), bestående av 13 skepp, 1 människofigur, 3 djurfigurer, ca 160 älvkvarnar, samt ca 15 obestämbara figurer, ristade på en stark ÖNÖ sluttande berghäll. Skeppen är konturristade, 0,33-1 m l, 0,13-0,32 m h och 0,5-1 cm dj. Människofiguren är 0,5 m l och 0,5 cm dj, med lätt böjda knän. Djurfigurerna är 0,34, 0,35 resp 0,4 m l och 0,22, 0,19 resp 0,33 m h och 0,5-1,5 cm dj. Samtliga sannolikt hjortdjur. Älvkvarnarna är 2-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj. Samtliga figuren är imålade med röd färg. Skyltad. Norra delen av ristningen (13 älvkvarnar) kompletterad vid besiktning 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖNÖ-sluttande moränmark med berg i dagen. Park (gles lövvegetation)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"ÖNÖ-sluttande berghäll. Omedelbart S om gångväg."
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.25089
Longitud: 17.84997
Lämnings-ID: L2017:3383
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 279:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3383