Runsten ÖlFv1972;268, L1958:4407 i Gärdslösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jón/Jónn hefir smíðat. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"3 runstensfragment. Ölands runinskrifter fastställer med ganska stor säkerhet att de tre fragmenten är från samma sten, eftersom fragmenten är av blågrå kalksten med slingor som hos alla fragmenten har samma bredd. Hela inskriften lyder:"Gunnbjörn och Sven och Johan (läto resa denna sten efter To)rkel sin fader, (en bonde) god. G (ud hjälpe hans själ!) -tuar (Oddvar?) ristade runorna och ... målade." Runsten, fragment, 1 x 0,6 m stor, 7 cm tjock. Ormslinga, 11 cm bred. Sliten, uppmålad. Enligt Ölands runinskrifter har denna del hört till början av runstenens inskrift och inskriften lyder :"kunbiarn : auk : sua[in]". Detta fragment återfanns 1996. Runsten, fragment, 0,55 x 0,45 m stor, 6 cm tjock. Ormslinga, 11 cm bred. Vittrad, uppmålad. Enligt Ölands runinskrifter utgör detta fragment stenens ursprungliga kant, och nästan jämnlöpande med denna går slingan. Inskriften lyder: "[a]uk : ioh[an]" Fragment, 1,2 x 1 m stor, 15 cm tjock. Ormslinga, 11 cm bred. Sliten, uppmålad. Fastmurad i S tornväggen. Enligt Ölands runinskrifter är detta runstenens största fragment och borde ha utgjort ca en fjärdedel av hela stenen. Det är det övre högra stycket av runstenen. Stenen är glattslipad av tramp, i synnerhet på mitten. Runornas höjd är i allmänhet 9-10 cm. Inskriften lyder:"rgil : faþur : sin : ... : koþan : g... ...tuar risti : runaR ... stain". Dessutom finns följande graffiti i S korsarmen: Se runrad i inventeringsbokuppslaget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornrummet."
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.793504
Longitud: 16.737368
Lämnings-ID: L1958:4407
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 79:1
Sveriges runinskrifter: ÖlFv1972;268,
Plats: Gärdslösa kyrka
Placering: S. korsarmens v. mur.
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:4407