Runsten L1957:1311 i Köping 🇬🇧
Foto av Runsten L1957:1311 i Köping
Foto av Runsten L1957:1311 i Köping
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... ok Guð... létu reisa stein þenna ... §Q Þorlakr ok Guðmóðr létu reisa stein eptir Þorbjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,55 m hög, 0, 5 m bred (Ö 5cg N-V 5cg S) och 0,28 m tjock. Kalkflisa. Runristning i form av en runtgående slinga 0,03 m bred på den S sidan av stenen. Runorna är 8-9 m höga. Enligt Runverket påträffades stenen 1909 och restes 1910. Inskriften lyder:"...och Gud...läto resa denna sten..." Stenen har inget nummer i Ölands runinskrifter, men har nr 92 hos Bruce Nilsson."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köpings socken i Borgholm kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack grussluttning mot V. Gammalt strandplan. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m VNV om SV hörnet av bostadshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877972
Longitud: 16.710976
Lämnings-ID: L1957:1311
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 40:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4703/43
Plats: Solberga (tingsdal)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/583dc4bd-3da7-45d3-a03f-bab41aa37f46