Hällristning L1964:6877 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 3 hällristningar på samma häll. Hällristning (1), 3,5x1,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 12 T-formade figurer, 1 TT-formad figur, 3 fotsulefigurer, 1 nätfigur, 1 stegliknade figur, 1 trädfigur, 2 parallella kroklinjer, 26 fragment och 3 skålgropar. Skeppet är fragment, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck, bara Ö delen bevarad; Människofiguren är 11 cm l, av streckgubbetyp; T-formade figurerna är 7-12 cm l, stiliserade människor?; TT-figuren är 16 cm l, stiliserad människa?; Fotsulefigurerna är 23 cm l, konturhuggna, 2 är parställda; Nätfiguren är 37 cm l; Stegfiguren är 19 cm l; "Kroklinjerna" är 27 cm l; Trädfiguren är 10 cm hög, skuren; Fragmenten är 1-16 cm; Skålgroparna är 3,5-4 cm diam. Nätfiguren ser ut att innehålla ett skepp med bemanningsstreck. Belägen på svagt S-SÖ-sluttande häll. Hällen är delvis kraftigt vittrade. Figurera är grunt inhuggna och de flesta syns bara i snett inkommande ljus. 5 m SV om hällristning (1) är: Hällristning (2), 0,5x0,25 m (Ö-V), bestående av 1 fotsulefigur och 1 fragment. Fotsulan är 23 cm l, konturhuggen och utan sandalband; Fragmentet är 25 cm l. Belägen på hällens krön. 11 m Ö om hällristning (1) är: Hällristning (3), bestående av 7 skålgropar, 3-3,5 cm diam, i två rader om 3 resp. 4 stycken, med 2-4 cm avstånd mellan groparna. (Raä dnr: 321-1210-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande moränrygg med berg i dagen. Skogsmark (avverkad 1996)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 50 m S om Raä nr 7:1."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899427
Longitud: 12.374493
Lämnings-ID: L1964:6877
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 7:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6877