Hällristning L1964:6298 i Tisselskog
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,45x0,3 m (N-S), bestående av 1 människofigur och 2 fotsulefigurer. Människofiguren är 17 cm l, av streckgubbetyp; Fotsulefigurerna är 23 resp. 24 cm l, konturhuggna, med sandalband, parställda. Mycket tydlig. Belägen på en SÖ-sluttande berghäll. Ca 6 m SV om ristningen finns tunna inskärningar i berget, sentida? (Raä dnr: 321-1210-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande moränrygg med berg i dagen. Skogsmark (avverkad 1996)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I en mot Ö sluttande skogsbacke."
Vill du se flera runstenar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899855
Longitud: 12.374542
Lämnings-ID: L1964:6298
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6298