Hällristning L1987:221 i Hov 🇬🇧
Foto av Hällristning L1987:221 i Hov
Foto av Hällristning L1987:221 i Hov
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x1,2 m (NV-SÖ) bestående av 2 skepp, 1 fotsula, 2 fragment, 3 rännor och 48 skålgropar. Skeppen är 22-39 cm l, av enkellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck. Fotsulan är 15x7 cm och helt uthuggen. Fragmenten är 15-16 cm l. Rännorna är 3-12 cm långa och sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 41 runda, 3-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj, 7 är avlånga, 9-22 cm l, 4-8 cm br och 0,5-2 cm dj. Belägen på hällens krön. (RAÄ dnr 321-3875-2008). Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1.7x0.7 m (NNV-SSÖ), på bergsklack, 16x8 m( VNV-ÖSÖ), bestående av 23 älvkvarnar, varav 1 är oval och 1 är bäckenformig. Älvkvarnarna är 5-8 cm diam och 0.5-2.5 cm dj. 2 älvkvarnar är sammanbundna av 1 ränna, 7 cm l, 2 cm br och 0.3cm dj. Den ovala fördjupningen är 14x6 cm st och 1 cm dj. Den bäckenformiga fördjupningen är 13x5-6 cm st och 1 cm dj. Några av älvkvarnarna är starkt vittrade och därmed otydliga. Eventuellt finns det ytterligare några mycket osäkra älvkvarnar. Älvkvarnarna är belägna på krönet i V delen av bergsklacken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hov socken i Båstad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plant krön av mindre bergsklack (VNV-ÖSÖ), momark. Skogsmark (bok)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNV om sockengräns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.42554
Longitud: 12.720607
Lämnings-ID: L1987:221
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 175:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/71bd9616-381c-4f38-b2c7-7408e700768b